Electromyography pattern likelihood analysis for flexion-relaxation phenomenon evaluation