An experimental investigation on the flip-through phenomenon.